Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

- Γέροντα Πορφύριε, διδάσκεται η προσευχή;

Προϋποθέσεις γιὰ τὴν προσευχή 

— Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ πιὸ σπουδαῖο. Ἂν δὲν ἔχεις ἀγάπη, δὲν μπορεῖς νὰ προσευχηθεῖς. 
Πάσχα, 7-4-91, 8 π.μ. 
— Γέροντα, ὑπάρχει τρόπος διδασκαλίας τῆς προσευχῆς; Διδάσκεται ἡ προσευχή; 
— Διδάσκεται, ἀλλὰ ἡ βάση εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ ταπείνωση. Ἐὰν 
δὲν ἔλθει ἡ Χάρις μὲ τὴν ταπείνωση νὰ σὲ φέρει στὴν κατάσταση ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Θεό, δὲν γίνεται τίποτα. «Ὅτι καθ᾽ ὅ δεῖ καὶ ὑπὲρ οὗ δεῖ προσεύξασθαι οὐκ οἴδαμεν, ἐὰν μὴ σύ, Κύριε, τῷ Πνεύματι σου τῷ ἁγίῳ ὁδηγήσῃς ἡμᾶς». Ἡ Χάρις φέρνει τὴν ψυχὴ στὴν κατάσταση ποὺ τὴν κάνει ἄξια νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν Θεό. 

Φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω ὅτι γιὰ νὰ προσευχηθεῖ κανεὶς πρέπει νὰ ἔχει ταπείνωση καὶ ἀγάπη. Ὅσο ἀλλοιοῦται ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ ταπείνωση καὶ ἀγάπη, τόσο γίνεται καὶ ὁ ἄνθρωπος δεκτικὸς προσευχῆς. Ἐὰν στὴν καρδιὰ ὑπάρχει ἐγωϊσμός, ὑπερηφάνεια, φιλοδοξία, ἐπίδειξις, περιαυτολογία καὶ τὰ ὅμοια, τόσο ἡ προσευχὴ δὲν ἐνεργεῖται. 


Ἡ προσευχὴ δὲν διδάσκεται 

Ἀντίθετα πρὸς τὴν καταφατικὴ ἀπάντηση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ὅτι ἡ προσευχὴ διδάσκεται, ὁ ἴδιος ἀπάντησε ἀρνητικὰ σὲ ἄλλη περίπτωση ὅτι ἡ προσευχὴ δὲν διδάσκεται. 
Ἦταν μία τηλεφωνικὴ συνομιλία μεταξὺ ἑνὸς φίλου τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ τοῦ Γέροντα καὶ προφανῶς τὸ πνεῦμα τοῦ φιλοσόφου ἐννοοῦσε τὴν διδασκαλία τῆς προσευχῆς σὰν ἕνα μάθημα τεχνικῆς μεθόδου. 
Αὐτὴ ἡ διδασκαλία εἶναι ἀναποτελεσματική. Τὸ σχετικὸ τμῆμα τῆς συνομιλίας τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου –τὴν ὁποία ἠχογράφησα μόνο ὡς πρὸς τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου, διότι ἤμουν στὸ κελλί του καὶ τὸν ἄκουγα, ἀλλὰ δὲν ἄκουγα τὸν συνομιλητή του– ἔχει ὡς ἑξῆς: 

«Ἡ προσευχὴ δὲν διδάσκεται. Μπορεῖ νὰ ἔχουν γράψει τόμους οἱ πατέρες, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ διαβάζουν δὲν καταλαβαίνουν. Μόνο μερικοί. Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν φώτιση Θεοῦ. 

Ἁπλότης καὶ ἀγαθότης. Δὲν εἶναι κατανοητά. Χρειάζεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ σὲ φέρει σ’ αὐτὴ τὴν φόρμα, σ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση». 

Οἱ ἔμπειροι τῆς νοερᾶς προσευχῆς θὰ καταλάβουν ὅτι ὁ Ἅγιος Πορφύριος δὲν ἤθελε νὰ νομισθεῖ ἀπὸ τὸν φιλόσοφο ὅτι μπορεῖ νὰ διδαχθεῖ ὁ καθένας τὴν προσευχὴ καὶ νὰ κάνει κτῆμα του τὴν δύναμη ποὺ αὐτὴ περικλείει. 
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: “Ἀπὸ τὸ Σημειωματάριο ἑνὸς Ὑποτακτικοῦ” (τ. Α΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου