Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

«Ὑπερένδοξε, ἀειπάρθενε, εὐλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τήν ἡμετέραν προσευχήν τῷ Υἱῷ Σου καί Θεῷ ἡμῶν, καί αἴτησαι, ἵνα σώσῃ διά Σοῦ τάς ψυχάς ἡμῶν»

Paramythia – A miracle-working icon of Mother of God and its feast   Holy Mount Athos  | Services | icon

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου