Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

«Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου