Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της ημέρας (8 - 8 - 2018)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
Ἀπόστολος: Τετ. ια΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. γ΄ 4-11)

4 Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Θεόν. 5 οὐχ ὅτι ἱκανοί ἐσμεν ἀφ᾿ ἑαυτῶν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾿ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ, 6 ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς 
διαθήκης, οὐ γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος· τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ. 7 εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντε­τυπωμένη ἐν λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωϋσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, 8 πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ; 9 εἰ γὰρ ἡ διακονία τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης ἐν δόξῃ. 10 καὶ γὰρ οὐδὲ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει ἕνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης. 11 εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
4 Καί τήν πεποίθηση ὅτι εἶστε ἐπιστολή Χριστοῦ πού γράφτηκε μέ διακόνους ἐμᾶς, ὅπως καί τό θάρρος πού μᾶς ἐμπνέει αὐτή, τήν ἔχουμε διαμέσου τοῦ Χριστοῦ· καί τήν πηγή καί τό στήριγμα τῆς πεποιθήσεως αὐτῆς τό ἔχουμε στό Θεό. 5 Ὄχι ἐπειδή εἴμαστε ἀπό τόν ἑαυτό μας ἱκανοί, ὥστε νά θεωρήσουμε ὅτι κάτι ἀπ’ αὐτά πού ἐπιτελοῦνται στήν ἀποστολική μας διακονία προέρχεται ἀπό τόν ἑαυτό μας καί τή δύναμή μας, ἀλλά ἡ ἱκανότητά μας εἶναι ἀπό τόν Θεό. 6 Αὐτός λοιπόν μᾶς ἔκανε ἱκανούς νά διακονήσουμε στή νέα διαθήκη. Αὐτός μᾶς ἀνέδειξε διακόνους ὄχι νόμου γραπτοῦ, πού ἦταν γράμμα ἀνίσχυρο νά μεταδώσει ζωή, ἀλλά πνεύματος πού ζωοποιεῖ. Διότι ὁ γραπτός νόμος, ἐπειδή δέν δίνει στόν ἄνθρωπο καί τήν ἐνίσχυση γιά τήν ἐφαρμογή του, ὁδηγεῖ στόν πνευματικό θάνατο. Τό πνεῦμα ὅμως τῆς Καινῆς Διαθήκης, μέ τή χάρη καί τήν ἐνίσχυση πού μεταδίδει στούς πιστούς, τούς δίνει ζωή. 7 Ἐάν λοιπόν ἡ διακονία τοῦ νόμου, πού ὁδηγεῖ στό θάνατο καί εἶχε χαραχθεῖ μέ γράμματα σέ λίθους, συνοδεύτηκε μέ τόση δόξα, ὥστε νά μήν μποροῦν οἱ Ἰσρα­­­ηλίτες νά κοιτάξουν κατευθείαν τό πρόσωπο τοῦ Μωυσῆ ἀπ’ τή λαμπρότητα καί δόξα τοῦ προσώπου του, ἡ ὁποία παρόλα αὐτά ἦταν πρόσκαιρη καί θά κα­ταρ­­­­­γοῦνταν μία μέρα, 8 πῶς δέν θά εἶναι περισσότερο ἔνδοξη ἡ διακονία τῆς Καινῆς Διαθήκης, πού δίνει στούς ἀνθρώπους τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; 9 Διότι, ἐάν ἡ διακονία ἐκείνη πού κατέληγε στήν κατάκριση ἦταν ἔνδοξη, πολύ περισσότερο ἡ διακονία αὐτή, πού προσφέρει στούς ἀνθρώπους τή δικαίωση καί τή σωτηρία, ἔχει ἀσύγκριτη δόξα. 10 Καί πραγματικά ἔχει ἀσύγκριτη δόξα. Διότι ἐάν συγκριθεῖ ἡ δόξα τοῦ παλαιοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου μέ τή δόξα τῆς Καινῆς Διαθήκης, δέν εἶναι κἄν δόξα, ἐξαιτίας τῆς ἀσύλληπτης δόξας πού ἔχει ἡ Διαθήκη αὐτή. 11 Καί εἶναι φυσικό ἡ δόξα τῆς Καινῆς Διαθήκης νά εἶ­­­­ναι ἀσυγκρίτως μεγαλύτερη. Διότι ἄν δοξάσθηκε ὁ νό­­­­­μος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἦταν προσωρινός καί θά καταργοῦνταν μία μέρα, πολύ περισσότερο εἶ­­­ναι ἔνδοξη ἡ Καινή Διαθήκη, ἡ ὁποία μένει αἰώνια καί δέν θά καταργηθεῖ ποτέ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Εὐαγγέλιον: Τετ. ια΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. κγ΄ 29-39)

29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅ­­­τι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προ­φητῶν. 31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάν­των τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν, 35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵ­μα­τος Ζαχαρίου υἱοῦ Βα­­ραχίου, ὃν ἐφονεύσατε με­ταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσια­στηρίου. 36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 37 Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα­ τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐ­­­­πισυνα­γαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρό­πον ἐπισυνά­γει ὄρ­νις τὰ νοσ­σία ἑαυ­τῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσα­τε. 38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. 39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
29 Ἀλίμονό σας, γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ὑποκριτές, διότι κτίζετε τούς τάφους τῶν προφητῶν καί στολίζετε τά μνήματα τῶν δικαίων, 30 καί λέτε· ἐάν ζούσαμε ἐμεῖς στίς ἡμέρες τῶν πατέρων μας, δέν θά γινόμασταν συνεργοί καί συνένοχοί τους στό φόνο τῶν προφητῶν. 31 Ἄρα λοιπόν ἐσεῖς οἱ ἴδιοι ὁμολογεῖτε γιά τόν ἑαυτό σας ὅτι εἶστε ἀπόγονοι ἐκείνων πού σκότωσαν τούς προφῆτες καί ἔχετε κακή κληρονομικότητα, ἀπό τήν ὁποία ὅμως δέν φροντίσατε νά ἀπαλλαγεῖτε. 32 Συμπληρῶστε λοιπόν κι ἐσεῖς ἐκεῖνα πού λείπουν ἀκόμη ἀπ’ ὅσα ἄρχισαν νά κάνουν οἱ πρόγονοί σας, ὥστε νά φθάσετε στό ἀκρότατο ὅριο τῆς κακίας. 33 Φίδια, παιδιά γεννημένα ἀπό ὀχιές, γεμάτα κακία καί θανατη­φό­ρο δηλητήριο, τό ὁποῖο κληρονομήσατε κι ἀπ’ τούς προγόνους σας, πῶς εἶναι δυνατόν νά ξε­φύ­γετε ἀπ’ τήν καταδίκη πού θά σᾶς ρίξει στήν κόλαση; 34 Γι’ αὐτό, νά, ἐγώ κάνω τήν τελευταία προσπάθεια νά σᾶς σώσω καί σᾶς ἀποστέλλω προφῆτες καί σοφούς καί γραμματεῖς, τούς ἀποστόλους μου δηλαδή καί τούς διαδόχους τους, πού θά εἶναι φωτισμένοι ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα καί τή διδασκαλία μου. Κι ἄλλους ἀπ’ αὐτούς θά σκοτώσετε καί θά σταυρώσετε· κι ἄλλους θά μαστιγώσετε στίς συ­ναγωγές σας καί θά τούς διώξετε ἀπ’ τή μία πό­λη στήν ἄλλη, 35 γιά νά πέσει ἐπάνω σας ἡ εὐθύνη καί ἡ καταδίκη γιά κάθε δίκαιο αἷμα πού χύθηκε ἄδικα στή γῆ, ἀπό τό αἷμα τοῦ δικαίου Ἄβελ ἕως τό αἷμα τοῦ Ζαχαρία τοῦ γιοῦ τοῦ Βαραχία, πού τόν σκοτώσατε ἀνάμεσα στό ναό καί τό θυσιαστήριο, κι ἔτσι γίνατε ἔνοχοι ὄχι μόνο τοῦ ἐγ­κλήματος τοῦ φόνου ἀλλά καί τῆς ἀσεβοῦς βεβηλώ-σε­ως τοῦ ναοῦ, τόν ὁποῖο βάψατε μέ αἷμα ἀνθρώπου δι­καίου. 36 Ἀλήθεια σᾶς λέω ὅτι ὅλα αὐτά τά δεινά θά πέσουν πάνω στή γενιά αὐτή. 37 Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, δυστυχισμένη καί ταλαίπωρη πόλη, ἐσύ πού σκοτώνεις τούς προφῆτες καί λιθοβολεῖς ἐκείνους πού σοῦ ἀπέστειλε ὁ Θεός! Πόσες φορές θέλησα νά μαζέψω τά παιδιά σου μέ μιά στοργή σάν ἐκείνη πού ἔχει ἡ ὄρνιθα ὅταν περιμαζεύει τά πουλιά της κάτω ἀπό τά φτερά της· καί δέν θελήσατε. 38 Ἰδού, ἐγκαταλείπεται ἡ πόλη σας καί ὁ ναός σας ἔρημος καί ἀπροστάτευτος ἀπό τόν Θεό. Αὐτή θά εἶναι ἡ τιμωρία σας καί ἡ καταστροφή σας. 39 Διότι σᾶς λέω ὅτι ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς δέν θά μέ δεῖτε πιά, μέ­χρι νά συνέλθετε καί νά πιστέψετε. Καί τότε, ἀφοῦ συγ­καταριθμηθεῖτε στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μου, θά πεῖ­τε γιά μένα: Εὐλογημένος εἶναι αὐτός πού ἔρχεται στό ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὡς ἀντιπρόσωπός του καί ἀπεσταλμένος του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου