Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της ημέρας (6 - 8 - 2018)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ἀπόστολος: τῆς ἑορτῆς (Β΄ Πέτρου α΄ 10-19)

10 διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦ­ντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε. 11 οὕτω γὰρ πλουσίως ἐπι­χο­ρηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 12 
Διὸ οὐκ ἀμελήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρού­σῃ ἀληθείᾳ. 13 δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾿ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, 14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέ μοι. 15 σπουδάσω δὲ καὶ ἑκά­στοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνή­­μην ποιεῖσθαι. 16 οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. 17 λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φω­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­νῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­δε ὑπὸ τῆς μεγαλο­πρε­­­­­­ποῦς δόξης, οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀ­γα­πη­τός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδό­κησα, – 18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρα­νοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. 19 καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
10 Γι’ αὐτό, ἀδελφοί, καταβάλετε μεγαλύτερη προσπά­θεια, μέ περισσότερη σπουδή καί ἐπιμέλεια, ὥστε ἀποκτώντας τίς ἀρετές αὐτές νά διασφαλίσετε καί νά στα­­θεροποιήσετε τήν κλήση σας καί τήν ἐκλογή σας. Διό­τι, ὅταν ἀσκεῖτε τίς ἀρετές αὐτές, δέν θά σκοντάψετε ποτέ πά­νω σέ κάποιο ἐμπόδιο, ἀλλά θά φθάσετε μέ ἀσφά­λεια στό τέρμα τῆς σωτηρίας σας. 11 Δέν θά σκοντάψετε πουθενά. Διότι μ’ αὐτόν τόν τρό­πο θά σᾶς χορηγηθεῖ γενναιόδωρα τό κυριότερο: ἡ ἀνοι­χτή καί ἐλεύθερη εἴσοδος στήν αἰώνια βασιλεία τοῦ Κυ­ρίου μας καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 12 Αὐτό εἶναι τό μέσο μέ τό ὁποῖο θά σᾶς ἀνοιχθεῖ δι­ά­­­­πλατα ἡ εἴσοδος στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Γι’ αὐ­τό δέν θά ἀμελήσω, ἀλλά θά φροντίζω πάντοτε νά σᾶς ὑπεν­­θυμίζω αὐτά πού σᾶς ἔγραψα· ἄν κι ἐσεῖς βέβαια τά γνωρίζετε καί εἶστε στηριγμένοι στή χριστιανική ἀλή­θεια πού διδαχθήκατε, ἡ ὁποία εἶναι ὁλοζώντανη καί ὁλο­­φάνερη ἀνάμεσά σας. 13 Νομίζω ὅμως ὅτι εἶναι δίκαιο καί ἀποτελεῖ καθῆκον μου ὡς Ἀποστόλου νά σᾶς καθιστῶ ἄγρυπνους καί πρό­θυμους, ὑπενθυμίζοντάς σας τίς ἀλήθειες αὐτές, γιά ὅσο ζῶ ἀκόμη καί εἶμαι στό σῶμα αὐτό, πού εἶναι προσωρινή σκηνή τῆς ψυχῆς. 14 Καί τό καθῆκον μου αὐτό μοῦ παρουσιάζεται περισσότερο ἐπεῖγον, διότι γνωρίζω πώς σύντομα καί πολύ γρήγορα θά πεθάνω καί θά ἐναποθέσω τό σῶμα μου στόν τάφο, ὅπως ἄλλωστε μοῦ τό ἔχει φανερώσει καί ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. 15 Γι’ αὐτό θά φροντίσω νά εἶστε σέ θέση νά διατηρεῖτε στό νοῦ σας τήν ἀνάμνηση τῶν ἀληθειῶν αὐτῶν καί μέ γραπτά κείμενα κάθε φορά πού ἡ ἀνάγκη θά τό ἐπι­βάλ­λει, ἀκόμη καί μετά τό θάνατό μου. 16 Πρέπει νά θυμάστε πάντοτε τίς ἀλήθειες αὐτές. Διότι ἐγώ καί οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι δέν βασιστήκαμε σέ μύ­θους φτιαγμένους μέ φαινομενική σοφία, ἀλλά σᾶς γνω­­στοποιήσαμε τή δύναμη καί τή μελλοντική ἔνδοξη πα­ρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή εἴδα­με μέ τά μάτια μας τή μεγαλειότητα ἐκείνου στή Μετα­­μόρ­­­­φωσή του. 17 Διότι ἐκεῖ στή Μεταμόρφωση ὁ Κύριος πῆρε ἀπό τόν Θεό Πατέρα τιμή καί δόξα, ὅταν ἀκούστηκε γι’ αὐτόν ἀπό τήν ἔνδοξη μεγαλοπρέπεια τοῦ Θεοῦ Πατρός μιά τέτοια φωνή: Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, στόν ὁποῖο ἐγώ εὐαρεστήθηκα. 18 Καί τή φωνή αὐτή ἐμεῖς τήν ἀκούσαμε νά ἔρχεται ἀπ’ τόν οὐρανό, ὅταν ἤμασταν μαζί του στό ὄρος Θαβώρ, τό ὁποῖο ἁγιάστηκε μέ τή Μεταμόρφωσή του. 19 Καί τώρα ἔχουμε βεβαιότερη πεποίθηση καί πίστη στίς προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού ἀνα­φέ­­ρονται στό Χριστό, μετά τήν ἐπαλήθευσή τους αὐτή ἀπό τή φωνή τοῦ Πατρός. Κι ἐσεῖς καλά κάνετε πού προ­­­­σέχετε στούς προφητικούς αὐτούς λόγους σάν νά βλέπετε ἕνα λυχνάρι πού φέγγει μέσα σέ σκοτεινό τό­­­­­­­­πο, μέχρις ὅτου ἡ ἡμέρα τῆς δευτέρας παρουσίας λάμ­­ψει μέσα στά σκοτάδια, καί τό ἄστρο τῆς αὐγῆς πού ­φέρνει τό φῶς, δηλαδή ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ἀνα­­­­τείλει στίς καρδιές σας καί τίς γεμίσει μέ χαρά καί ἀγα­λ­­λίαση.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς (Ματθ. ιζ΄ 1-9)

Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ἓξ παρα­λαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰω­άννην τὸν ἀδελφὸν αὐ­τοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄ­­­ρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν· 2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥ­­­λιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγέ­νετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 3 καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωσῆς καὶ Ἠλίας μετ᾿ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. 4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ μίαν Ἠλίᾳ. 5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκία­­σεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός­­ ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε. 6 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 7 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν· ἐ­­­γέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. 8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλ­μοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον. 9 καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
Ὕστερα ἀπό ἕξι ἡμέρες ὁ Ἰησοῦς πῆρε μα­ζί του τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη τόν ἀδελφό του καί τούς ἀνέβασε σ’ ἕνα ψηλό βουνό, ἰδιαι­τέ­ρως ­μόνον αὐτούς. 2 Καί ἐκεῖ μεταμορφώθηκε μπροστά τους· κι ἔγινε τό πρόσωπό του λαμπρό σάν τόν ἥλιο, καί τά ἐνδύματά του λευκά σάν τό φῶς. 3 Καί τότε ἐμφανίσθηκαν σ’ αὐτούς ὁ Μωυσῆς καί ὁ Ἠλίας, οἱ ὁποῖοι συνομιλοῦσαν μαζί του. 4 Ὁ Πέτρος τότε εἶπε στόν Ἰησοῦ: Κύριε, εἶναι ὡ­ραῖα νά μείνουμε ἐδῶ. Ἄν θέλεις, ἄς κάνουμε ἐδῶ τρεῖς σκηνές· μία γιά σένα καί μία γιά τόν Μωυσῆ καί μία γιά τόν Ἠλία. 5 Κι ἐνῶ αὐτός μιλοῦσε ἀκόμη, ξαφνικά μιά νεφέλη γεμάτη φῶς τούς σκέπασε. Καί ξαφνικά ἀκούστηκε φωνή ἀπό τή νεφέλη πού ἔλεγε: Αὐτός εἶναι ὁ υἱός μου, πού ἐξαι­ρετικά τόν ἀγαπῶ καί στόν ὁποῖο εὐαρεστήθηκα. Νά ὑπακοῦτε σ’ αὐτόν. 6 Μόλις οἱ μαθητές ἄκουσαν τή φωνή αὐτή, ἔπεσαν μέ τό πρόσωπο στό χῶμα καί φοβήθηκαν πάρα πολύ. 7 Τότε τούς πλησίασε ὁ Ἰησοῦς, τούς ἄγγιξε καί τούς εἶπε: Σηκωθεῖτε καί μή φοβάστε. 8 Κι ὅταν αὐτοί σήκωσαν τά μάτια τους, δέν εἶδαν κανέναν ἄλλο παρά μόνο τόν Ἰησοῦ. 9 Καί καθώς κατέβαιναν ἀπό τό βουνό, τούς παρήγγειλε ὁ Ἰησοῦς καί τούς εἶπε: Μήν πεῖτε σέ κανέναν αὐτό πού εἴδατε, μέχρι νά ἀναστηθεῖ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τούς νεκρούς· τότε δέν θά ὑπάρχει κίνδυνος ἄ­καιρων­ ἐνθουσιασμῶν τοῦ πλήθους, ἀλλά καί τό γεγονός αὐ­­­τό θά καταστεῖ περισσότερο κατανοητό καί πιστευτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου