Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της ημέρας (10 - 8 - 2018)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ια΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν
 (Β΄ Κορ. δ΄ 13-18)

13 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπί­στευ­σα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λα­λοῦμεν, 14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ 
παραστήσει σὺν ὑμῖν. 15 τὰ γὰρ πάντα δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχα­ριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 16 Διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ᾿ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄν­θρωπος διαφθείρεται, ἀλλ᾿ ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡ­μέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. 17 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλα­φρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ᾿ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερ­βολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν, 18 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
13 Παρόλους ὅμως αὐτούς τούς κινδύνους, ἐπειδή ἔ­­­­­­χου­­με τό ἴδιο Ἅγιον Πνεῦμα πού μᾶς στηρίζει στήν πί­­­στη, ὅπως παλιότερα εἶχε καί ὁ Δαβίδ σύμφωνα μ’ αὐ­­τό πού εἶναι γραμμένο στούς ψαλμούς· «πίστεψα, γι’ αὐ­τό καί μίλησα», ἔτσι κι ἐμεῖς πιστεύουμε, καί γι’ αὐ­­τό καί θαρραλέα ὁμολογοῦμε καί κηρύττουμε τόν λό­γο τῆς πίστεώς μας. 14 Καί γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός, πού ἀνέστησε τόν Κύριο Ἰησοῦ, θά ἀναστήσει κι ἐμᾶς διαμέσου τοῦ Ἰησοῦ καί θά μᾶς παρουσιάσει ἔνδοξους στό βῆμα του μαζί μέ σᾶς. 15 Ναί, μαζί μέ σᾶς. Διότι ὅλα γιά σᾶς γίνονται· ἔτσι ὥστε ἡ εὐεργεσία πού μᾶς κάνει ὁ Θεός σώζοντάς μας ἀπό τούς κινδύνους γιά χάρη σας, νά πλεονάσει καί νά γίνει εὐεργεσία καί χάρη ὄχι μόνο σέ μᾶς ἀλλά καί σ’ ὅλους ἐσᾶς. Κι ἔτσι αὐτοί πού εὐεργετοῦνται θά εἶναι περισσότεροι, ὥστε καί ἡ εὐχαριστία πρός τόν Θεό νά πλεονάσει καί νά περισσεύσει, γιά νά δοξάζεται τό ὄνομά του. 16 Κι ἐπειδή γνωρίζουμε ὅτι ὅλα τά δυσάρεστα πού μᾶς συμβαίνουν καταλήγουν στήν εὐχαριστία καί στή δόξα τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό δέν χάνουμε τό θάρρος μας· ἀλλά κι ἄν ὁ ἐξωτερικός μας ἄνθρωπος, δηλαδή τό σῶμα μας, φθεί­ρεται ἀπ’ τίς θλίψεις καί τούς κινδύνους αὐτούς, ὁ ἐσωτερικός ὅμως ἄνθρωπος, δηλαδή ἡ ψυχή μας, γί­νε­­ται νεότερη μέρα μέ τή μέρα. 17 Καί ξανανιώνει ἡ ψυχή μας, διότι οἱ θλίψεις μας, πού γρήγορα περνοῦν καί εἶναι γι’ αὐτό ἐλαφρές, ἑτοι­­μά­ζουν σέ ὑπερβολικά μεγάλο βαθμό αἰώνιο βάρος δό­ξας σέ μᾶς. 18 Ὁσοδήποτε λοιπόν βαριές κι ἄν εἶναι οἱ θλίψεις, θά τίς αἰσθανόμαστε ὡς ἐλαφρές, ἀρκεῖ νά μήν προσηλώ­νουμε τό βλέμμα μας σ’ ἐκεῖνα πού φαίνονται μέ τά μάτια τοῦ σώματος, ἀλλά σ’ ἐκεῖνα πού δέν φαίνονται, ὅμως μᾶς περιμένουν μετά τό θάνατο. Διότι αὐτά πού φαί­­νονται εἶναι πρόσκαιρα καί περνοῦν, αὐτά ὅμως πού δέν φαίνονται εἶναι αἰώνια.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ια΄ ἑβδ. Ματθαίου 

(Ματθ. κδ΄ 13-28)

13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ – ὁ ἀναγινώσκων νοείτω – 16 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, 17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ κα­ταβαινέτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπι­στρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱ­­­­μάτια αὐτοῦ. 19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐ­­χούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέ­ραις. 20 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶ­νος μηδὲ σαββάτῳ. 21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις με­γάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρ­­χῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐ­­δ᾿ οὐ μὴ γένηται. 22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε· 24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆ­­ται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 25 ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. 26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰ­­­δοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐ­ξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε· 27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 28 ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶ­μα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀ­­­­­ετοί.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
13 Ἐκεῖνος ὅμως πού θά δείξει ὑπομονή μέχρι τό τέλος τῶν δοκιμασιῶν αὐτῶν, αὐτός καί μόνο θά σωθεῖ. 14 Καί θά κηρυχθεῖ τό εὐαγγέλιο αὐτό τῆς βασιλείας σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη, γιά νά εἶναι τό κήρυγμα αὐτό ἔλεγ­χος γιά ὅλα τά ἔθνη, ὅσα δέν θά πιστέψουν, ὥστε νά μήν μποροῦν νά προφασισθοῦν ὅτι δέν προσφέρθηκε καί σ’ αὐτούς τό εὐαγγέλιο. Καί τότε θά ἔλθει τό τέλος τοῦ κόσμου, τοῦ ὁποίου εἰκόνα καί προτύπωση θά εἶ­ναι τό ἐπικείμενο τέλος τῶν Ἱεροσολύμων. 15 Ἀλλά τό τέλος τοῦ κόσμου θά ἀργήσει ἀκόμη. Ἡ εἰκόνα ὅμως καί ἡ προτύπωση τοῦ τέλους αὐτοῦ, δηλαδή ἡ καταστροφή τῶν Ἱεροσολύμων, πλησιάζει. Σᾶς δίνω λοιπόν τά σημεῖα πού θά προαναγγέλλουν τόν σύντομο ἐρχομό τῆς καταστροφῆς αὐτῆς. Θά δεῖτε πρῶ­τα τό μισητό καί βέβηλο σίχαμα τό ὁποῖο προφητεύ­θη­κε ἀπό τόν προφήτη Δανιήλ, νά στέκεται σέ ἅγιο τόπο. Αὐτό θά προκαλέσει τήν ἐρήμωση καί τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ. Κάθε ἀναγνώστης ἄς τό καταλάβει κι ἄς πάρει τά μέτρα του. Ἄς κατανοήσει δηλαδή ὅτι τό σίχαμα αὐτό θά εἶναι πρῶτα μέν οἱ ζηλωτές καί οἱ ξιφοφόροι πού θά καταλάβουν τό ἱερό καί θά τό βεβηλώσουν μέ τίς δολοφονίες τους καί τά ἄλλα κακουργήματά τους, καί ὕστερα τά ρωμαϊκά στρατεύματα πού θά ἔλθουν νά συμπληρώσουν τή βεβήλωση αὐτή. 16 Ὅταν λοιπόν δεῖτε τή βεβήλωση αὐτή τοῦ ἱεροῦ ν’ ἀρχίζει, τότε ἐκεῖνοι πού θά κατοικοῦν στίς πόλεις τῆς Ἰουδαίας ἄς φεύγουν στά βουνά γιά νά κρυφτοῦν ἐκεῖ. 17 Ἐκεῖνος πού εἶναι ἐπάνω στό δῶμα, στόν ἐξώστη δηλαδή τοῦ σπιτιοῦ, ἄς μήν κατεβεῖ γιά νά πάρει ἀπό τό σπίτι του τά πράγματά του, ἀλλά ἄς φύγει τό ταχύτερο. 18 Κι ἐκεῖνος πού ἐργάζεται μόνο μέ τό πουκάμισό του στό χωράφι, ἄς μή γυρίσει πίσω γιά νά πάρει καί τά ἐ­­­­ξω­­τερικά του ἐνδύματα. 19 Ἀλίμονο μάλιστα στίς ἐγκύους γυναῖκες καί σ’ ἐκεῖνες πού θά θηλάζουν μικρά παιδιά τίς ἡμέρες ἐκεῖνες, διότι θά εἶναι πολύ δύσκολο σ’ αὐτές νά τρέξουν γιά νά σωθοῦν, ἀλλά καί νά βροῦν τά ἀπαραίτητα γιά τό στηριγμό τοῦ ὀργανισμοῦ τους. 20 Νά προσεύχεσθε νά μή γίνει ἡ φυγή σας σέ χειμωνιάτικη κακοκαιρία, ἡ ὁποία θά σᾶς γίνει ἐμπόδιο στή φυγή· οὔτε νά συμπέσει ἡ φυγή σέ ἡμέρα Σαββάτου, πού ἀπαγορεύεται νά βαδίσετε δρόμο μακρινό. 21 Πρέπει μάλιστα στή φυγή σας νά μήν ἐμποδίζεστε ἀπό τίποτε. Διότι τότε θά ὑπάρχει τόσο μεγάλη θλίψη, τέτοια πού δέν ἔχει γίνει ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κόσμου ἕως τώρα, οὔτε θά γίνει ποτέ παρόμοια. 22 Κι ἄν ὁ Θεός δέν λιγόστευε τόν ἀριθμό τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, δέν θά σωζόταν κανείς ἄνθρωπος. Ἀλλά γιά τούς ἐκλεκτούς ὁ Θεός θά λιγοστέψει τίς ἡμέρες ἐκεῖνες, προνοώντας νά μήν ταλαιπωρηθοῦν αὐτοί πολύ. 23 Τότε ἐάν σᾶς πεῖ κανείς· νά, ἐδῶ εἶναι ὁ Χριστός ἤ ἐδῶ, μήν πιστέψετε. 24 Διότι θά ἐμφανισθοῦν ψευδομεσσίες καί ψευδοπροφῆτες καί θά δείξουν σημάδια μεγάλα καί ἔργα καταπληκτικά, ὥστε νά παραπλανήσουν, ἐάν εἶναι δυνατόν, ἀκόμη καί αὐτούς τούς ἐκλεκτούς. 25 Ἰδού, σᾶς τά εἶπα αὐτά πρίν γίνουν, ὥστε νά μή χωράει δικαιολογία γιά τήν τυχόν ἀποπλάνησή σας. 26 Ἐάν λοιπόν σᾶς ποῦν· νά, στήν ἔρημο εἶναι ὁ Μεσσίας, μή βγεῖτε νά τόν συναντήσετε. Κι ἄν πάλι σᾶς ποῦν· νά, ὁ Χριστός εἶναι μέσα στά ἰδιαίτερα δωμάτια, μήν τούς πιστέψετε. 27 Διότι ὁ Μεσσίας οὔτε θά εἶναι κρυμμένος σέ δωμά­τια οὔτε θά παρουσιασθεῖ σέ μέρος ἐρημικό. Ἀλλά ὅ­­­πως ἡ ἀστραπή βγαίνει ἀπό τό ἀνατολικό σημεῖο τοῦ ὁ­­­­ρί­­ζοντα­ καί φαίνεται ἀμέσως μέχρι τό ἀντιδιαμετρικό δυ­­­τικό ση­μεῖο, ἔτσι θά γίνει καί ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Θά γίνει ἀμέσως αἰσθητή παντοῦ καί σέ ὅ­­­λους. 28 Διότι ἐκεῖ ὅπου εἶναι τό νεκρό πτῶμα, ἐκεῖ θά μα­ζευ­­τοῦν καί οἱ ἀετοί γιά νά χορτάσουν ἀπ’ αὐτό. Δηλαδή, ὅταν ἡ σαπίλα τοῦ κόσμου φθάσει στό ἀ­­­προ­­χώρητο, τότε θά ἔλθει ἀναπόφευκτη καί φανερή σ’ ὅλους ἡ κρίση καί ἡ τιμωρία ἀπό τόν οὐρανό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου