Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Απαντήσεις σε Πνευματικές απορίες από τον καθηγητή Δογματικής του Α.Π.Θ. κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη [2]

Ερώτηση:
Μπορεῖ νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος δίχως τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία μέ μόνη τήν καλοσύνη καί τά καλά ἔργα, ὄπως πιστεύουν πολλοί συνάνθρωποί μας; Ποιά εἶναι ἡ σημασία τῆς Ἐκκλησίας στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου;
Απάντηση:
Κατηγορηματικά ὄχι. Ἄν ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε νά σωθεῖ μέ μόνη τήν καλοσύνη καί τά καλά ἔργα του, τότε δέν θά γινόταν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος καί δέν θά ὑπῆρχε λόγος νά ἱδρύσει τήν Ἐκκλησία του, διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ἠμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.
Ἄλλωστε, ἄν ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε νά σωθεῖ δίχως τόν Θεό, μέ μόνες τίς δικές του δραστηριότητες, τότε ὁ ἄνθρωπος θά ἦταν σωτήρας τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἡ Ἁγία Γραφή, ὅμως, μᾶς πληροφορεῖ-ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι-ὅτι, ἐκτός τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα, "ὑφ' ᾦ δεῖ ἡμᾶς σωθῆναι". Ὁ μόνος, δηλαδή, σωτήρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὅλων τῶν ἐποχῶν, εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Ὁ Χριστός, ὡς ὁ μόνος Θεάνθρωπος, σώζει τούς ἀνθρώπους μέ ἕνα σαφῆ καί συγκεκριμένο τρόπο. Ὁ τρόπος αὐτός εἶναι ἡ ἐνσωμάτωση τῶν ἀνθρώπων στό μυστηριακό σῶμα του, τήν Ἐκκλησία. ἡ ἐνσωμάτωση αὐτή γίνεται μέ το μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος.
Τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος κάνει τόν ἄνθρωπο μέλος τοῦ μυστηριακοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ πιστός δέν σώζεται μηχανιστικά-μαγικά. Στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας σώζεται ὁ πιστός, ὅταν παραμένει σ' αὐτό ζωντανός. Καί παραμένει ζωντανός καί αὐξάνει χαρισματικά, ὅταν τηρεῖ τίς προδιαγραφές αὐτοῦ τοῦ σώματος, τῆς Ἐκκλησίας. Τίς προδιαγραφές αὐτές μᾶς τίς γνωστοποίησε ὁ Χριστός, κατά τἠν ἱστορική φανέρωσή του στή γῆ.

Ὅταν ὁ πιστός τηρεῖ, ἀγαπητικῶς, τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ-αὐτες εἶναι οἱ πνευματικές προδιαγραφές τῆς Ἐκκλησίας-τότε παραμένει ὡς ζωντανό κλαδί τῆς ἀμπέλου-Χριστοῦ καί αὐξάνει καί φέρει καρπό. Ὁ καρπός αὐτός ἐκφράζεται στήν καθημερινότητα τοῦ πιστοῦ, ὡς ἀγιοπνευματική ζωή.
Ἡ ζωή αὐτή μεταγγίζεται-διαβιβάζεται στήν ψυχοσωματική ὕπαρξη τοῦ πιστοῦ-μέλους τῆς Ἐκκλησίας-ἀπό τήν Θεανθρώπινη κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ὁ Χριστός.
Κατά συνέπεια, ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σωζόμενο ἐκεῖνο "σῶμα" τῆς ἀνθρωπότητας, διαχρονικῶς, τό ὁποῖο ἔχει ὠς κεφαλή τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ Χριστός εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ζωοποιεῖ, τρέφει κατευθύνει διάκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματός του, τό μυστηριακό αὐτό σῶμα του, τήν Ἐκκλησία. Γι' αὐτό καί εἶναι, αὐτονοήτως καί ὁ μοναδικός σωτήρας τῶν ἀνθρώπων. 
Τό παρόν ἔντυπον διανέμεται δωρεάν ἀπό τήν
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τ. Κ. 57002
ΣΟΧΟΣ 2013
Τηλ. 23950 22562 ἀπό 10.00-1.00 μ.μ.
Τηλ. προμήθειας ἐντύπου 6977412378

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου