Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Απαντήσεις σε Πνευματικές απορίες από τον καθηγητή Δογματικής του Α.Π.Θ. κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη [1]

Ερώτηση:
Ποιός εἶναι ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο μᾶς δημιούργησε ὁ Θεός σ' αὐτήν τήν ζωή, ἀπό ποῦ ἤρθαμε, γιατί ἤρθαμε καί ποῦ θά πᾶμε;
Απάντηση:
Ὅλοι μας προήλθαμε ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά γίνουμε ἀπό αὐτήν ἐδῶ τή ζωή μέτοιχοι τῶν μελλόντων καί αἰωνίων ἀγαθῶν, τά ὁποῖα ταυτίζονται οὐσιαστικά καί πρατκικά μέ τήν ἴδια τή ζωή τοῦ Θεοῦ.
Ἡ παροῦσα ἐπίγιεα ζωή μας ἀποτελεῖ μία προσφορά τοῦ Θεοῦ γιά ἐλεύθερη ἄσκηση τῆς αὐτεξούσιας θελήσεω΄ς μας, προκειμένου νά ἀνταποκριθεῖ στό θέλημα τοῦ Θοεῦ, τό ὁποῖο εἶναι ἀπολύτως σύμφωνο μέ τίς προδιαγραφές τῆς ὑπάρξεώς μας. Καί αὐτό, ἐπειδή ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶναι ὁ κατασκευαστής μας. Μᾶς δημιούργησε κατ' εἰκόνα του, γιά νά μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στό σκοπό τῆς ὑπάρξεώς μας.

Ὁ σκοπός αὐτός εἶναιτ ό γνωστό "καθ' ὁμοίωσιν", δηλαδή νά γίνουμε χαρισματικῶς μέτοχοι τῆς ἄκτιστης ζωῆς τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ τρόπος γιά νά πετύχουμε τόν σκοπό αὐτό εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν του, οἱ ὁποῖες εἶναι σύμφωνες μέ τίς προδιαγραφές τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἄν, ὅμως, αἰσθανόμαστε, πώς οἱ ἐντολές τοῦ Θοεῦ εἶναι ἀσυμβίβαστες μέ τό θέλημά μας καί τίς ἐπιθυμίες μας, πρέπει νά γνωρίζουμε ὄτι αὐτό δέν ὀφείλεται στή φύση μας, ἀλλά στήν κατάχρηση τῆς ἐλευθερίας μας και στίς ἁμαρτίες μας.

Κατά συνέπεια, ἤρθαμε στόν παρόντα κόσμο, γιά νά δοκιμαστεῖ ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό μας μέ τήν ἐλεύθερη ἀνταπόκρισή μας στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά γίνουμε μέτοχοι τῆς ζωῆς τοῦ Τριαδικοῦ Θοεῦ, στό μέτρο τῆς δεκτικότητάς μας σ' αὐτήν τήν αὐτοπροσφορά τοῦ Θεοῦ. ἡ δεκτικότητα αὐτή νοεῖται ὡς ὑπαρξιακή εὐρυχωρία μας, πού ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐπίγεια ἀγαπητική τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.
Τό παρόν ἔντυπον διανέμεται δωρεάν ἀπό τήν
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τ. Κ. 57002
ΣΟΧΟΣ 2013
Τηλ. 23950 22562 ἀπό 10.00-1.00 μ.μ.
Τηλ. προμήθειας εντύπου 6977412378

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου