Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Ψαλμοὶ πρὸς προσευχήν

α’) Αἵτησις παρὰ τοῦ Θεοῦ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, ψαλμ. 624, 34, 50, 129.
β’) Ἐν καταστάσει μετανοίας περὶ πραχθεισῶν ἁμαρτιῶν, ψαλμ. 5, 31, 37, 50, 129, 142.
γ’) Ἐν παραμελήσει θρησκευτικῶν καθηκόντων, ψαλμ. 42, 43, 63, 84.
δ’) Ἐν καταστάσει βαρυθυμίας, θλίψεως, κατηφείας, μελαγχολίας, ψαλμ. 1221, 68, 76, 87, 142.
ε’) Αἵτησις βοηθείας παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐν περιστάσεσι, ψαλμ. 71625, 34.
ς’) Ἔκφρασις ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεὸν ἐν περιπτώσει δεινῶν περιπετειῶν καὶ θλίψεων, ψαλμ. 31526, 30, 53, 55, 56, 60, 61, 70, 85.
ζ’) Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν, ψαλμ. 43, 59, 73, 78, 79, 82, 88, 93, 101, 122, 136.
η’) Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καὶ ἀδημονίας, ψαλμ. 251027, 40, 54, 58, 63, 78, 109, 119, 139, 140, 141.
θ’) Δοξολογία, ἐπίκλησις καὶ προβολὴ μεσιτείας, ψαλμ. 19, 66, 121, 131, 143.
Προσευχητάριον Κατανυκτικόν
Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως
Ἐκδόσεις «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου