Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

«Των κόλπων των πατρικών μη χωρισθείς», ήχ. πλ. β΄ (Γρ. Νταραβάνογλου)

Ο Άρχων Μαΐστωρ της Μ.τ.Χ.Ε. Γρηγόρης Νταραβάνογλου ψάλει το Δοξαστικό του Εσπερινού της Εορτής της Αναλήψεως «Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν μή χωρισθείς» σε ήχο πλ. β΄. 
Πρόκειται για ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου στις 25-5-2018 και στην οποία ο καταξιωμένος Πρωτοψάλτης ερμηνεύει υποδειγματικά το εν λόγω δοξαστικό, αναδεικνύοντας «την των λεγομένων διάνοιαν».

Δόξα… Και νῦν… 

«Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν μή χωρισθείς, γλυκύτατε Ἰησοῦ, καί τοῖς ἐπί γῆς ὡς ἄνθρωπος, συναναστραφείς, σήμερον ἀπ’ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, καί τήν πεσοῦσαν φύσιν ἡμῶν συμπαθῶς ἀνυψώσας, τῷ Πατρί συνεκάθισας· ὅθεν αἱ οὐράνιαι τῶν ἀσωμάτων τάξεις, τό θαῦμα ἐκπληττόμεναι, ἐξίσταντο θάμβει, καί τρόμῳ συνεχόμεναι, τήν σήν φιλανθρωπίαν ἐμεγάλυνον. 
Μεθ’ ὧν καί ἡμεῖς οἱ ἐπί γῆς, τήν πρός ἡμᾶς σου συγκατάβασιν, καί τήν ἀφ’ ἡμῶν Ἀνάληψιν δοξολογοῦντες, ἱκετεύομεν λέγοντες· ὁ τούς μαθητάς καί τήν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον, χαρᾶς ἀπείρου πλήσας ἐν τῇ σῇ Ἀναλήψει, καί ἡμᾶς ἀξίωσον, τῶν ἐκλεκτῶν σου τῆς χαρᾶς, εὐχαῖς αὐτῶν, διά τό μέγα σου ἔλεος.»

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου