Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης - Συλλογίσου,πώς ο θάνατος είναι το τέλος τής απάτης

Η πλέον δέ κοινή απάτη όπου μάς πλανά είς τάυτην τήν αθλίαν ζωήν είναι όπου νομίζουμεν, τά μέν γήινα πράγματα του κόσμου πώς είναι μεγάλα, επειδή καί είναι πλησιέστερα καί πλέον κοντά είς τάς αισθήσεις μας, τα δέ ουράνια τα νομίζουμεν μικρά, διότι είναι μακρύτερα από τάς αισθήσεις μας, ομοίως καί αί θλίψεις καί τά βασανά μας φαίνονται βαρειαί καί αί αμαρτίαι μάς φαίνονται ελαφραί, δία τούτον λέγομεν καλόν τό κακόν καί τό κακόν καλόν, ωσάν νά είμεθα μέσα είς ένα σπίτι γεμάτον από καπνόν, όπου δέν μάς αφήνει νά βλέπωμεν καθαρά, ούτε τά μέσα του σπιτιού ούτε τά έξω, όθεν καί τά παρόντα κακώς γνωρίζομεν,καί τά μέλλοντα χειρότερα.
Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης - Πνευματικά Γυμνάσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου