Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Ποιος λέγεται Χερουβικός Ύμνος; Πότε ψάλλεται;

Χερουβικός Ύμνος ή απλώς « Χερουβικό » λέγεται ο χριστιανικός ύμνος που αναφέρεται στις τάξεις των Αγγέλων και ιδιαίτερα στα Χερουβείμ και που ψάλλεται κατά τη Θεία Λειτουργία σε αργό μέλος από το χορό πριν από την έξοδο των Τιμίων Δώρων
Αποτέλεσμα εικόνας για Ce este imnul Heruvimic
Στη διάρκεια του Χερουβικού ο ιερέας διαβάζει τη σχετική ευχή και την ώρα που θυμιάζει ψάλλει τον 50ό ψαλμό (της Μετανοίας). Αν είναι Κυριακή, ο ιερέας λέγει, μυστικά πάντα, και τον αναστάσιμο ύμνο " Ἀ νάστασιν Χριστο ῦ θεασάμενοι...".
Υπάρχουν (ψάλλονται) τέσσερις χερουβικοί ύμνοι:
  • «Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εικονίζοντες καὶ τῇ Ζωοποιῷ Τριάδι τὸν Τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν ὠς τν βασιλέα τῶν ὃλων ὑποδεξόμενοι ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν •Ἀλληλούϊα», που ψάλλεται σ' όλες τις λειτουργίες.
  • «Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον , Υἱὲ Θεοῦ κοινωνόν με παράλαβε • οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ Μυστήριον εἴπω • οὐ φίλημά σοι δώσω καθάπερ ὁ Ἰούδας • ἀλλ' ὡς ὁ ληστὴς ὁμολογῶ σοι • Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου», που ψάλλεται στη λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης.
  • «Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου και τρόμου, καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇλογιζέσθω • ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν Βασιλευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων προσέρχεται σφαγιασθῆ ναι καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς • προηγοῦνται δὲ τούτου οἱ Χοροὶ τῶν Ἀγγέλων μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, τὰ πολυόμματα Χερουβεὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφεὶμ, τὰς ὄψεις καλύπτοντα καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον • Ἀλληλούϊα», που ψάλλεται στη Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου και στη Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.
  • «Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν • ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται ὁΒασιλεὺς τῆς δόξης. Ἰδοὺ θυσία μυστικὴ τετελειωμένη δορυφορεῖται • πίστει καὶ πόθῳπροσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς ἀιωνίου γενώμεθα. Ἀλληλούϊα», που ψάλλεται στη Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο οποίος είναι και ο αρχαιότερος πάντων.
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου