Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Ὕµνος εἰς Χριστὸν µετὰ τὴν σιωπὴν (ἐν τῷ Πάσχα)

Σήµερον ἐκ νεκύων Χριστὸς µέγας, οἷσιν ἐµίχθη, 
Ἔγρετο, καὶ θανάτου κέντρον ἀπεσκέδασε. 
Καὶ ζοφεροὺς πυλεῶνας ἀµειδήτου ἀΐδαο 
Ῥήξατο, καὶ ψυχαῖς δῶκεν ἐλευθερίην. 
Σήµερον ἐκ τύµβοιο θορὼν, µερόπεσσι φαάνθη, 
Οἷς γένεθ᾽, οἷσι θάνεν, οἷς ἔγρετι ἐκ νεκύων, 
Ὥς κε παλιγγενέες τε καὶ ἐκ θανάτοιο φυγόντες, 
Σοὶ συναειρώµεσθ᾽ ἔνθεν ἀνερχοµένῳ. 

Σήµερον αἰγλήεις σε µέγας χορὸς ἀµφιγέγηθεν 
Ἀγγελικός, µέλπων ὕµνον ἐπιστέφιον. 
Σήµερον ἦχον ἔπνευσα, µεµυκότα χείλεα σιγιῆ 
Λύσας, ἀλλὰ µ᾽ ἔχεις ὑµνοπόλον κιθάρην. 

Νῷ νόον ἔνδον ἔρεξα, λόγῳ Λόγον· αὐτὰρ ἔπειτα 
Ῥέξω καὶ µεγάλῳ Πνεύµατι, ἢν ἐθέλῃ. 

Ὑποσημειώσεις:
1 σήμερον / σήμερα 
2 ἐµίχθη (παθ.ἀορ.ρ. µείγνυµι) / ἀναμίχθηκε 
3 ἔγρετο (παθ.ἀορ.ρ. ἐγείρω) / σηκώθηκε 
4 τὸ κέντρον / κεντρί 
5 ἀπεσκέδασε (ἀόρ.ρ. ἀποσκεδάννυµι) / σκόρπισε
6 ζοφερός / σκυθρωπός, 
7 ὁ πυλεών = ὁ πυλῶν / στῦλος
8 ἀµείδητος 2 / αγέλαστος 
9 ἀΐδαο (γεν. ουσ. ἀΐδης = ᾍδης) / Ἅδης 
10 ῥήγνυµι / σπάζω 
11 ὁ τύµβος / τάφος 
12 θορών (μτχ.ἀορ.ρ. θρώσκω) / ποὺ εἶδε
13 µέροψ, οπος / θνητός 
14 συναείρω = συναίρω / κοινόχρηστος 
15 αἰγλήεις / ἀκτινοβόλος, ἀπαστράπτων 
16 ἀµφιγηθέω / περί, γύρω 
17 µέλπω / ᾄδω, τραγουδῶ 
18 ἐπιστέφιος / στέψις 
19 ὁ ἦχος / ὀρυμαγδός, πάταγος 
20 µυκάοµαι / βρυχῶμαι, κράζω 
21 τὸ χεῖλος 
22 ὑµνοπόλος / ὑμνοποιητής 
23 ῥέξω / θυσιάζω, ἔγκειμαι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου